Mila Made | Algemene voorwaarden
21174
page-template-default,page,page-id-21174,qode-social-login-1.0.2,qode-restaurant-1.0,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.6,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 • 1. de Kleine Tekenschool: de eenmanszaak de Kleine Tekenschool, gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63509288. de Kleine Tekenschool is een handelsnaam van Mila-made
 • 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de Kleine Tekenschool een overeenkomst is aangegaan. Deelnemer is ook van toepassing wanneer een ouder/verzorger zijn/haar minderjarige kind inschrijft.
 • 3. Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen die in dit document zijn opgenomen.
 • 4. Activiteit: alle activiteiten die de Kleine Tekenschool voor de deelnemer uitvoert. Hier wordt onder verstaan: een proefles, wekelijkse tekenlessen in blokken van 6 lessen, workshops, cursussen en Tekenschoolreisjes.
 • 5. Cursusgeld/lesgeld: de kosten voor het volgen van een blok van 6 lessen, een workshop of een Tekenschoolreisje.
 • 6. Cursusjaar: een cursusjaar loopt parallel aan een schooljaar van het primair onderwijs. De Kleine Tekenschool volgt voor het inplannen van de lesblokken zoveel mogelijk de vakantieregeling van het primair onderwijs van de gemeente Leeuwarden. De zondag van elk laatste vakantieweekend wordt er wel lesgegeven, tenzij anders aangegeven en met uitzondering van de zomervakantie. De Kleine Tekenschool streeft naar een cursusjaar van 36 lesweken, opgedeeld in 6 blokken.
 • 7. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de deelnemer en/of de Kleine Tekenschool worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
 • 8. Website: www.mila-made.nl/www.dekleinetekenschool.nl
 • 9. e-mail: hallo@dekleinetekenschool.nl

Artikel 2. Overeenkomst

Wanneer je je als deelnemer aanmeldt voor een activiteit bij de Kleine Tekenschool ga je een overeenkomst aan met de Kleine Tekenschool. De overeenkomst gaat in zodra de deelnemer is ingeschreven voor een activiteit en er plek voor hem/haar is gereserveerd bij de betreffende activiteit. De deelnemer ontvangt na aanmelding van een activiteit altijd bevestiging hiervan per e-mail.

 

Het is niet mogelijk om een activiteit te volgen op de Kleine Tekenschool zonder inschrijving bij de Kleine Tekenschool, met uitzondering van het volgen van een gratis proefles.

 

De rechten en plichten die behoren bij deze overeenkomst zijn op naam en niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van de Kleine Tekenschool.

 

Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door de Kleine Tekenschool zijn ingehuurd, tenzij anders overeengekomen.

 

2.1 toepassing algemene voorwaarden

 

Na de inschrijving bij de Kleine Tekenschool is de deelnemer bij alle vormen van aanmelding voor een activiteit verplicht zich aan de onderstaande algemene voorwaarden te houden. Bij het aangaan van de overeenkomst gaat de deelnemer tevens de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.

 

2.2 inschrijving de Kleine Tekenschool

 

Inschrijven bij de Kleine Tekenschool kan door het invullen van het contactformulier op de website of door het sturen van een e-mail met verzoek tot inschrijving. Je ontvangt dan per e-mail een link naar het digitale inschrijfformulier.

 

Onvolledig of onjuist ingevulde inschrijfformulieren neemt de Kleine Tekenschool niet in behandeling. Deelnemers tot 18 jaar kunnen alleen ingeschreven bij de Kleine Tekenschool door de ouder/verzorger die verantwoordelijk is voor de betreffende deelnemer.

 

De deelnemer is zelf verantwoordelijk om de Kleine Tekenschool op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens en overige informatie waar de Kleine Tekenschool om verzoekt. Het melden van blessures of fysieke gebreken valt hier ook onder.

 

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Kleine Tekenschool zijn verstrekt, heeft de Kleine Tekenschool het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging ontstane kosten aan de deelnemer in rekening te brengen.

 

De Kleine Tekenschool belooft om op een vertrouwelijke manier met persoonsinformatie om te gaan en spant zich in om de gegevens die de Kleine Tekenschool voor de deelnemer opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

 

2.3 communicatie

 

Alle communicatie van de Kleine Tekenschool naar deelnemers aan activiteiten wordt gedaan per e-mail. De Kleine Tekenschool gebruikt hiervoor het e-mailadres van de deelnemer dat is opgegeven tijdens de inschrijving.

 

Voor vragen e.d. gericht aan de Kleine Tekenschool kunnen deelnemers e-mailen of een bericht versturen via Whatsapp. Vermeld bij het versturen van een bericht waar nodig om welke deelnemer en activiteit het gaat om miscommunicatie te voorkomen.

 

Tijdens de inschrijving kunnen deelnemers zich aanmelden voor de Tekenschool Krant, een digitale nieuwsbrief met informatie over de activiteiten en de Kleine Tekenschool. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan daarnaast (ook voor niet-deelnemers) online via de website. Uitschrijven kan eenvoudig via een link onderaan de nieuwsbrief. De Tekenschool Krant wordt maximaal 4 keer per cursusjaar verstuurd.

 

2.4 Activiteiten en soorten van deelname

 

Activiteiten georganiseerd door de Kleine Tekenschool en de bijbehorende kosten staan aangegeven op de website. Aanmelden voor een activiteit gaat via het contactformulier op de website of per e-mail. Het is niet mogelijk om je aan te melden voor een gedeelte van een activiteit.

 

de Kleine Tekenschool onderscheid twee vormen van betaalde deelname (zie voor onbetaalde deelname 2.5 proefles):

 

 • Tekenles in blokken: Voor de wekelijkse tekenlessen in blokken van 6 lessen meld je je eenmalig De inschrijving wordt gedurende het hele cursusjaar automatisch verlengd. De overeenkomst blijft gelden tenzij de deelnemer minstens één week voor aanvang van het nieuwe blok de lessen opgezegd. Zie artikel 5. ‘Opzeggen’ voor meer informatie.
 • Overige activiteiten: Voor het volgen van workshops, cursussen en Tekenschoolreisjes schrijf je je in voor de duur van de activiteit. Je moet je dus telkens opnieuw inschrijven.

 

2.5 Proefles

 

Alleen nieuwe deelnemers kunnen een proefles aanvragen, zij kunnen slechts één keer meedoen aan een proefles. Bestaande deelnemers hebben geen recht op een proefles. Meedoen aan een proefles is gratis.

 

Een deelnemer kan niet zonder tijdig overleg een vriendje of vriendinnetje meenemen naar de activiteit. Het betreffende vriendje kan dan geweigerd worden bij de deur. In het geval dat het vriendje een proefles wil volgen en serieus interesse heeft in het volgen van tekenles dan kan de ouder/verzorger contact opnemen per e-mail. Er wordt dan gekeken of er plaats vrij is binnen de groep en of er een proefles ingepland kan worden.

 

Aanmelden voor een proefles kan via het contactformulier op de website, via e-mail of door het opgeven op de website www.sjorssportief.nl

 

2.6 Bij te veel of te weinig belangstelling activiteit

 

Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Indien er geen plaats is, wordt je na het geven van toestemming op de wachtlijst geplaatst. Zodra er plek vrijkomt, stelt de Kleine Tekenschool je op de hoogte. Inschrijving op de wachtlijst vervalt automatisch aan het eind van het cursusjaar. Wanneer een activiteit niet doorgaat, bijvoorbeeld door te weinig deelname, wordt je hiervan uiterlijk één week voor de datum waarop de activiteit plaats vindt op de hoogte gesteld.

 

2.7 Bevestiging en factuur

 

De aanmelding voor een activiteit is definitief na de ontvangst van een bevestiging per e-mail. Er wordt dan plek voor de deelnemer gereserveerd voor de activiteit. Daarmee ga je akkoord met het vooraf betalen van het volledige cursusgeld, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Gebruikelijk ontvang de deelnemer een week voor de start van de activiteit een factuur per e-mail.

Artikel 3. Tarieven en betalingswijze

3.1 BTW

 

De activiteiten op de Kleine Tekenschool zijn voor deelnemers tot 21 jaar vrijgesteld van BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. De startdatum van de activiteit wordt hierbij als peildatum gebruikt. Word je gedurende de cursusperiode 21 jaar, dan blijft het tarief tot 21 jaar gelden en wordt er geen btw doorberekend. Voor deelnemers van 21 jaar en ouder wordt een BTW tarief van 21% in rekening gebracht.

 

3.2 Tarieven

 

De kosten van activiteiten staan vermeld op de website. In principe zijn materialen, water, limonade en wat lekkers inbegrepen, tenzij anders vermeld. In bijzondere omstandigheden, of bij meer dan gemiddeld gebruik door een deelnemer, kan de Kleine Tekenschool extra kosten in rekening brengen.

 

Voor het volgen van tekenles in blokken staat de prijs per blok op de website vermeld. De Kleine Tekenschool streeft naar een cursusjaar van 36 lesweken opgedeeld in 6 blokken. Bij aanmelding van het eerste blok tekenles krijgt de deelnemer een dummy/schetsboek waar tijdens de lessen en thuis in gewerkt kan worden. Zodra de dummy vol is, is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen van een nieuw schetsboek.

 

3.3 Betalingswijze

 

De Kleine Tekenschool behoudt zich het recht voor om het totaalbedrag van de overeengekomen activiteit volledig vooraf in rekening te brengen omdat de Kleine Tekenschool een plek reserveert voor de deelnemer.

 

Het totaalbedrag wordt per factuur verzonden naar de deelnemer in een e-mail. De betaling gaat per overschrijving van het cursusgeld op het rekeningnummer aangegeven op de factuur onder vermelding van het factuurnummer en de naam van de deelnemer.

 

Alle door de Kleine Tekenschool verzonden facturen dienen door de deelnemer binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De factuur dient voor aanvang van de eerste les te zijn voldaan.

 

3.4 Betalingsachterstand

 

Indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de deelnemer van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

 

Bij een niet tijdige betaling is de deelnemer, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €40,- excl. BTW bedragen, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

 

Als de deelnemer twee maanden achterelkaar te laat is met betalen van het lesgeld of helemaal niet heeft betaald, is de Kleine Tekenschool gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. Restitutie van eerder betaald lesgeld is hierbij uitgesloten.

 

De deelnemer kan bezwaren tegen de door de Kleine Tekenschool verzonden facturen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum per e-mail aan de Kleine Tekenschool kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Kleine Tekenschool een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de deelnemer niet op.

 

3.5 prijsverhoging

 

De Kleine Tekenschool heeft het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Als de prijzen van aangeboden activiteiten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de deelnemer gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

 

De Kleine Tekenschool heeft het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Een prijsverhoging zal gebruikelijk voor de start van het nieuwe schooljaar plaatsvinden. Deelnemers worden hier per e-mail van op de hoogte gesteld. Deze verhoging van de prijzen geeft de deelnemer geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4. Regelingen

Zijn de financiën van de deelnemer niet toereikend voor het volgen van een activiteit, dan heb je misschien recht op één van de onderstaande regelingen. Je kunt aanspraak maken op een regeling voor het volgen van activiteiten op de Kleine Tekenschool nadat het betreffende fonds hiervoor akkoord heeft gegeven en de Kleine Tekenschool hiervan een bevestiging heeft ontvangen.

 

Gebruikelijk is een inschrijving via een fonds voor de duur van het gehele cursusjaar. Het kan zijn dat een fonds slechts een gedeelte van de kosten vergoed. De deelnemer is dan zelf verantwoordelijk voor de betaling van de resterende kosten. Het is alleen mogelijk om vergoeding van lesgeld via een fonds te krijgen als de deelnemer nog niet voor een andere sport of hobby staat ingeschreven bij hetzelfde fonds.

 

 • Jeugdfonds sport en cultuur

In Friesland is het Jeugdfonds Sport & Cultuur actief. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen, mogelijk mee te doen aan culturele activiteiten zoals gegeven op de Kleine Tekenschool. De bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur kent een maximum van € 500 per kind per jaar voor lessen en eventueel materialen.

Zie voor meer info: www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/friesland/

 • Stichting leergeld

Stichting Leergeld biedt eveneens financiële hulp aan gezinnen met een minimuminkomen, zodat kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar kunnen meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Daar waar het Jeugdfonds Sport & Cultuur niet actief is, kan een beroep gedaan worden op Stichting Leergeld.

Zie voor meer info www.leergeldleeuwarden.nl

 • Centrum voor Talent Ontwikkeling

Het CvTO is een onderdeel van Kunstkade. Het CvTO is bedoeld om talentontwikkeling binnen de Gemeente Leeuwarden te stimuleren. Een kind of jongere met een bijzondere passie of interesse wordt vanuit het CvTO uitgedaagd om zijn of haar talent verder te ontwikkelen. Het CvTO biedt kinderen en jongeren van 8 t/m 18 jaar begeleiding, hulp en financiering met de juiste training en/of scholing.

Zie voor meer info: www.schoolkade.nl/cvto

Artikel 5. Opzeggen

5.1 Overeenkomst ontbinden

 

Na het sluiten van een overeenkomst op heb je gedurende 14 kalenderdagen het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, mits er nog geen deelname aan lessen

 

op een bepaalde datum zijn ingepland. Na de startdatum van de activiteit is ontbinding niet meer mogelijk, behalve als er sprake is van overmacht of zwaarwegende omstandigheden zoals langdurige ziekte. Lees daarvoor onderstaand verder bij 5.3 restitutie.

 

De 14 dagen bedenktijd gaat in op de dag dat de deelnemer zich heeft aangemeld voor een bepaalde activiteit en daarmee plek is gereserveerd voor de deelnemer bij de betreffende activiteit.

 

5.2 Opzeggen

 

Opzeggen kan per e-mail of mondeling bij de docent tijdens de lessen. Kinderen tot 18 jaar kunnen de lessen wel opzeggen maar de opzegging is pas geldig na bevestiging van de ouder/verzorger.

 

 • Tekenles in blokken: Bij het volgen van tekenles in blokken van 6 lessen blijf de deelnemer gedurende het hele cursusjaar ingeschreven tot wederopzegging. Nadat je bent gestart met het volgen van lessen in blokken en je wil stoppen, dan heb je tot uiterlijk de laatste les van het blok dat je op dat moment volgt om op te zeggen. Doe je dit niet, dan sta je automatisch ingeschreven voor het daaropvolgende blok en ontvang je daarvoor een factuur met betalingsverplichting.
 • Overige activiteiten: de deelnemer kan een aanmelding kosteloos annuleren tot twee weken voor aanvang van de activiteit. Bij latere opzegging ben je het gehele cursusbedrag verschuldigd. Deze voorwaarde geldt ook als je je binnen twee weken voor aanvang van de activiteit inschrijft.

 

5.3 Restitutie

 

Restitutie vindt in de regel niet plaats. Slechts in een aantal gevallen maakt de Kleine Tekenschool hierop een uitzondering:

 

 • Bij ernstige ziekte of een ongeval: Waardoor de deelnemer langer dan twee maanden geen lessen kan volgen. In dat geval dien je altijd per e-mail op te zeggen en zo aannemelijk mogelijk te maken dat op medische gronden de les niet meer gevolgd kan worden, bijvoorbeeld door overleg van een doktersverklaring (je bent niet verplicht de medische gronden nader te verklaren). Wanneer je de Kleine Tekenschool van tevoren op de hoogte stelt, geldt de feitelijke datum van ziekenhuisopname. Verstrek je de informatie achteraf, dan geldt de ontvangstdatum van de schriftelijke melding.
 • Bij verhuizing: Waardoor je redelijkerwijs niet meer in staat bent de lessen te volgen. Je dient dan altijd per e-mail op te zeggen, met bewijs van inschrijving nieuwe woonplaats.
 • Bij overlijden
 • Bij situaties beschreven in artikel 7.2 en 7.4

De Kleine Tekenschool beslist of jouw reden tot opzegging inderdaad binnen de uitzonderingen valt. Als de uitschrijving geaccepteerd is, krijg je een bevestiging van opzegging en eventueel een eindafrekening. Als je niet opzegt heb je geen recht op restitutie.

Artikel 6. Wijzigingen programmering

de Kleine Tekenschool heeft ten alle tijden recht:

 

 • Een activiteit te annuleren bij onvoldoende belangstelling
 • Noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen

 

Wanneer er veranderingen zijn of als een activiteit niet doorgaat dan ontvang je hierover per e-mail bericht

Artikel 7. Uitval lessen

7.1 Planning lesblokken

 

Per blok van 6 lessen stelt de Kleine Tekenschool de lesdata vast. Deelnemers worden omme nabij twee weken voor de start van een nieuw blok op de hoogte gebracht via e-mail van de nieuwe lesdata. De Kleine Tekenschool volgt voor het inplannen van de lessen zoveel mogelijk de vakantieregeling van het primair onderwijs van de gemeente Leeuwarden. De zondag van elk laatste vakantieweekend wordt er wel lesgegeven, tenzij anders aangegeven en met uitzondering van de  zomervakantie.

 

7.2 Uitval door afwezigheid van de docent

 

Bij de onverwachte afwezigheid van de docent door ziekte e.d. wordt de les verplaatst of overgenomen door een invaldocent. Deelnemers worden per mail hiervan op de hoogte gesteld.

 

Is het voor de Kleine Tekenschool niet mogelijk een uitgevallen activiteit door afwezigheid van de docent te verplaatsen of te vervangen en krijgt de deelnemer daardoor minder les dan vooraf is afgesproken, dan ontvangt de deelnemer voor elke uitgevallen les restitutie van het lesgeld.

 

Losse workshops en Tekenschoolreisjes kunnen bij afwezigheid van de docent niet worden overgenomen door een invaldocent. Deelnemers worden per e-mail of Whatsapp bericht hiervan op de hoogte gesteld. Een workshop of schoolreis kan in overleg via de mail verplaatst of geannuleerd worden. Lukt het niet om deel te nemen op de nieuw geplande datum, geef dit dan binnen 24 uur door aan de docent, tenzij anders aangegeven in de informatie e-mail over de verplaatsing van de workshop/schoolreis. Je ontvangt dan je volledige betaling terug. Wordt de workshop of schoolreis geannuleerd door afwezigheid van de docent, dan krijg je ook je volledige betaling terug.

 

7.3 afzeggen van een les door een deelnemer

 

Als je ziek bent of door een andere oorzaak niet kunt deelnemen aan de les, vraagt de Kleine Tekenschool je voor aanvang van de les je af te melden bij de docent. Dit kan via de e-mail of een bericht via WhatsApp.

 

Verhindering van de deelnemer geeft geen recht op restitutie of het inhalen van de les op een later moment. Aanwezigheid bij de lessen valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

 

7.4 Uitval vanwege een sluiting als gevolg van overheidsmaatregelen

 

Bij geval van sluiting door overheidsmaatregelen worden activiteiten zo veel mogelijk verplaatst. Er kan ook worden gekozen voor een digitaal of online alternatief. Deelnemers worden via e-mail over de ontwikkelingen op de hoogte gesteld.

 

Is een verplaatsing van activiteiten of een online alternatief binnen het cursusjaar niet mogelijk, dan heeft de deelnemer recht op restitutie van het lesgeld.

Artikel 8. Voorbehoud van eigendom en intellectueel eigendom

8.1 Eigendomsrecht deelnemers

 

Het eigendomsrecht van artistieke eindproducten door deelnemers gemaakt berust bij de maker(s)

 

8.2 Eigendomsrecht de Kleine Tekenschool

 

Alle rechten van intellectueel eigendom op documentatie, aanbiedingen, foto’s, opdrachten en teksten die gemaakt zijn door en voor de Kleine Tekenschool berusten uitsluitend bij de Kleine Tekenschool zelf, tenzij er schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

 

De inhoud van de website van de Kleine Tekenschool, waaronder: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van de Kleine Tekenschool en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of een gedeelte daarvan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen zonder toestemming van de Kleine Tekenschool.

 

8.3 Inbreuk auteursrecht

 

Iedere handeling welke in strijd is de voorwaarden omschreven in artikel 8.2 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

 

Bij inbreuk heeft de Kleine Tekenschool recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Het deelnemen aan activiteiten van de Kleine Tekenschool geschiedt geheel op eigen risico.

 

De Kleine Tekenschool en ingehuurde krachten zoals invaldocenten zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel wat wordt opgelopen tijdens de activiteiten, ongeacht de locatie. Met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van de Kleine Tekenschool.

 

9.1 Persoonlijke eigendommen

 

De Kleine Tekenschool adviseert geen waardevolle spullen mee te nemen naar de lessen. De Kleine Tekenschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

 

Ook adviseert de Kleine Tekenschool geen kleding te dragen tijdens de les die niet vies mag worden. Er zijn schorten aanwezig ter bescherming van kleding. De Kleine Tekenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verfvlekken en overige schade aan kleding.

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1 Gebruik foto en filmmateriaal

 

De Kleine Tekenschool maakt regelmatig foto- of audio- en videoreportages van de activiteiten, eventuele exposities en presentaties. Opnamen kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, YouTube, sociale media als Facebook en Instagram, in de cursusbrochure et cetera. Deze opnamen worden echter nooit gebruikt zonder van tevoren toestemming te hebben verkregen van de betreffende deelnemers.

 

10.2 Storend/afwijkend gedrag

 

De Kleine Tekenschool behoudt zich het recht voor deelnemers die storend/afwijkend gedrag vertonen voor, tijdens of na de les na een waarschuwing tijdelijk te verwijderen van de leslocatie. Bij herhaling worden de eventuele ouders/verzorgers op de hoogte gesteld en kan de deelname aan de lessen door de Kleine Tekenschool worden beëindigd.

 

10.3 toegang leslocatie

 

Slechts deelnemers, ouders/verzorgers en begeleiders hebben toegang tot de leslocatie. De Kleine Tekenschool is gerechtigd deelnemers, ouders/verzorgers en begeleiders te weigeren wegens onbehoorlijk gedrag. Tevens is de Kleine Tekenschool gerechtigd wanbetalers te weigeren.

Artikel 11. Tip of klacht

Heb je een tip of een klacht over de werkzaamheden, dan hoort de Kleine Tekenschool dit uiteraard graag. Je kunt dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar hallo@dekleinetekenschool.nl

 

Bij kenbaar gemaakte klachten van de deelnemer over activiteiten gaat de Kleine Tekenschool met de deelnemer in overleg en spant de Kleine Tekenschool zich in om tot een voor beiden passende oplossing te komen.

 

Klachten over de door de Kleine Tekenschool gegeven activiteiten dient de deelnemer uiterlijk 60 dagen na afronding van de activiteit kenbaar te maken aan de Kleine Tekenschool. De deelnemer vrijwaart de Kleine Tekenschool één jaar na het volgen van activiteiten van alle juridische claims naar aanleiding van de gevolgde activiteiten.

Artikel 12. Disclaimer en toepasselijk recht

12.1 Indien de Kleine Tekenschool op eigen initiatief ten gunste van de deelnemer afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de deelnemer nooit enige rechten aan ontleend worden.

 

12.2 Ondanks de constante zorg en aandacht die de Kleine Tekenschool besteedt aan de website is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Alle prijzen en informatie getoond op de website zijn onder voorbehoud. De prijs genoemd in de factuur wordt als leidend beschouwd.

 

12.3 De Kleine Tekenschool behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien de Kleine Tekenschool overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de deelnemer hiervan op de hoogte. Het staat de deelnemer vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerkingtreden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

 

12.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de Kleine Tekenschool en de deelnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

12.5 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Kleine Tekenschool partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

12.6 De deelnemer en de Kleine Tekenschool zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg proberen op te lossen voordat er een beroep gedaan wordt op de rechter.

 

12.7 Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen de Kleine Tekenschool en de deelnemer.

versie: maart 2023